بـ ب

 

                          بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها  

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

بانو گشسپ

 

دختر رستم

بادامه

ابریشم، نگین

بامک

 

بام کوچک

بوبک

نام دختر، مرغ سلیمان

بادسا

 

سبک پا

بوداپیس

نام معشوق زریر

برفین

 

مانند برف

بهامین

فصل بهار

بهشید

 

نیکو

بی تا

بی مانند

به آفرید

 

خواهر اسفندیاررویین تن، نام زن در دوره ساسانی .بهداد ،آفریده نیکو

 

بانوراو

نام خواهر گيو ، همسر رستم زال

بانوگُشَسب

 

دختر رستم و همسر گيو و مادر بيژن، يكي از همسران پهلوان ايران

 

بنفشه

 گل بنفشه

بابونه بابونه بوسه

 

بوس، بوسیدن
 بهار

 

 نخستین فصل سال بهارک  بهار کوچک
 بهاره 

 

 

آورنده بهار بهناز      بهترین ناز
 

 بهدخت

 

بهترین دختر