د

 

                       بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

داناک

نام دوشیزه

دختنوس

نام دختر انوشیروان

 

درسا

نام دختر

دوشینا

دیشب

 

دوریکا

کوزه

دل آرا

آرامش خاطر

 

دلبند

دوست داشتنی

دنا

نام قله ای در فارس

 

دري پِي تي

دختر داريوش سوم

دلشا

سلطان دخت اويس جلايري

 

 

دغدو ، دخدو

 

 مادر زردشت