د

 

                         بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

                               

داتافِرن

 

از نزدیکان داریوش سوم

داتام

از فرمانداران پارسی کاپادوکیه

 

داتامس

 

والی ایرانی کیلیکیا در زمان اردشیر دوم

 

داتمه

سردار کورش هخامنشی

داتیس

مردی از اقوام ماد، سردار لشکر ایران در جنگ با آتنیان

دادآفرید

نخستین سرود باربد که آن را از پناه درختان به گوش خسرو پرویز رساند و خسرو را شیفته ی خود کرد

 

دادآفرین

نیای اسپهبد بختیار، جهان پهلوان روزگار خسرو پرویز

 

دادبرزین

پهلوانی ایرانی معاصر بهرام گور

دادهرمز

قاضی عهد ساسانی

دارا

نام چند پادشاه هخامنشی، نیز دارای، داراب یعنی ثروتمند

 

دارمان

از سرداران خسرو پرویز

 

داریوش ، داریس

نام چند پادشاه هخامنشی

 

داماته

از نام های روزگار هخامنشیان

 

دایون

موبد موبدان روزگار بهمن، شهریار کیانی

 

دایی فارن

از بزرگان دربار کورش

 

دیااکو

نخستین پادشاه سلسله ی ماد که شهر همدان را بنا نهاد

 

دادار

آفریدگار، پسر دادوخت از دانشمندان زرتشتی

 

دَخًیوم

فرشته ی نگهبان زمستان

درات

نام بهدینی بوده است

 

دی مهر

نامی زرتشتی تا عصر حاضر

 

 

داراب

نواده ي دختري بهمن، نوه ي اسفنديار

 

دَشمه

پهلواني ايراني

دُنا

دانا (ريشه ي لري)

 

دوشنا

ديروز (ريشه ي لري)

 

دادگر

 

 

 

 

 

 

 

 دانیال

 

                             نامی برای هم وطن های یهودی. نام پیامبر یهودی که در زمان بخت االنصر می زیست و در  زندان بود و با لشکر کشی  ایران و شکست بخت النصر به ایران مهاجرت کرده و مقبره اش در دانیال شوش است.

 

 

 

      داتیس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                نرجس شیرآقایی