ف

 

                        بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 

 

فاخته

 

نام پرنده

فرانیا

نام دختر

 

 

فرانک

 

مادر فریدون

فرنگیس

دخت افراسياب و همسر

 سياوش و مادر كي خسرو

 

 

فرنیاز

 

پرنیاز، دختر ناز و زیبا

فرنیام

دارای نام زیبا

 

فلامک

 

نام دختر

فریدخت

پری دختر، دختر زیبا

 

فرهیده

 

 

خوب،نیکو

 

فورك

همسر بهرام گور

فريماه

 

نام همسر پوييشن شات

 

فرخنده  شاد
 

فرزانه

 

 خردمند  فرشته فرشته، پری
 فرناز عشوه گر فرنوش  

نام عقل فلک قمر که به تازی عقل فعال و به فارسی خرد کارگر نامند.

 

 

 فروزان

 

 درخشان فروزنده    درخشان
 فروغ  

روشنی ، فروغ فرخزاد شاعر بزرگ معاصر

 

فریبا ملیح، فریبنده، همسر نادر یکی از مردان روزگار
 فریده  

رارزش

 

 فرین  ستوده
 

 فیروزه  (عربی شده پیروزه )

 

 یک نوع سنگ گرانبها     

 

   فرنیا  :

(فر) در فارسی یعنی دارای جلال و شکوه و (نیا) یعنی جد و پدربزرگ و در کل (فرنیا) یعنی (دارنده اصل و نسب و نیاکان بزرگ) و این اسم برای دختران مورد استفاده قرار می گیرد .