ف

 

                          بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

فراواک

فرزند نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا

 

فروبد

راست و درست

فرخ

خجسته و فرخنده، مبارک. از مفرسان اوستا در زمان ساسانیان

 

فرشوتر

پدر همسر زرتشت، ازخاندان هوگو

فرَوَهر

نماد روح انسان ، جوهر ،گوهر

 

فَریان

مردی تورانی از پیروان زرتشت

فارناسس

برادر همسر داریوش سوم هخامنشی

 

فرآیین

از بزرگان ایران در زمان قباد ساسانی

فرخان

از سرداران خسرو پرویز. پسر اردلان پنجم، آخرین شاه اشکانی

 

فرّخ زاد

از بزرگان ایرانی اواخر عهد ساسانی. شاد به دنیا آمده 

فرداد

برادرزاده ی خشایار شاه که به دست یونان کشته شد

 

فرسمن

دور اندیش. از شاهزادگان اشکانی

فرامرز

پسر رستم

فوكا

 

نوعي بيد (ريشه ي مازندراني)

 

فرود

پسر سياوش از جريره

فرهاد

پهلوان ايراني از خانواده ي برزين و از سران سپاه كيكاووس در نبرد با شاه مازندران و پادشاه هاماوران .دانایی

 

فريبرز

پسر كيكاووس كه بر سر ربودن تخت سلطنت، با كيخسرو رقابت كرد

 

فريدون

پسر آبتين از از پادشاهان سلسله ي پيشدادي

فرشاد

پدر بهرام كوچك از شاگردان دستور آذر كيوان

 

فرناباذ

والي ايراني آسياي صغير در زمان داريوش دوم و اردشير دوم

 

فرنام

از سرداران شاپور

فرورتيش

دومين شاه سلسله ي ماد پس از دايااكو و پسر او

 

 

 فربد

 

راست

 

 فرجاد

 

عالی، دانشمند و فاضل

 

فرخ

 

شاد فرزاد   تولد باشکوه
 

فرداد

 

 

کسی که شکوه و بزرگی می‌دهد یا...

 

فردوس (معرب پردیس) بهشت
 

 فرزام

 

سزاوار  فرزان  عاقل
 

فرزین

 

دانا، وزیر فرشاد شاد
 فرشید  

 شکوه عشق-کسی که به اوج یعنی جایی که کسی نرسیده می رسد-در اسطوره ها با نام مینا آمده است

 

   
 

  فرناد

 

صدای باشکوه    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرجس شیرآقایی