گ

 

                         بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 گرشا

گلشاه، گرشاه، منظور كيومرث نخستين شاه به روايت شاه نامه

 

گرشاسب، گرشاسپ

 

اسب لاغر يا دارنده ي اسب لاغر. پهلوان زمان فريدون و منوچهر. و نيز نام آخرين پاشاه پيشدادي

 

 

 گُشتاسب

 

 

شاه ايراني. شكل باستاني آن ويشتسپه است

 

گلشهر

همسر پيران و مادر جريره

 

 گودرز

 

پسر كشواد، شاهزاده ي اشكاني و از پهلوانان مدبر كاووس و كيخسرو و افراسياب

 

گيو

پهلوان ايراني، پدر بيژن و گودرز

 

 گُشسب

 

 

دبير فرزانه ي يزدگرد اول

 گردآفرید

 یکی از شخصیت‌های شاهنامه

 

گردیا

 

 

 یکی از شخصیت‌های شاهنامه

 

 

 

 

نرجس شیرآقایی