ق

 

                       بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

قارَن

پهلوان ايراني و پسر كاوه ي آهنگر. نيز كارن . نام خیابانی درشهر ساری از مازندران

 

قباد

كي قباد شاه ساساني. پهلوان ايراني

قباد، گباد

شاه ايران، در سلسله ي ساسانيان، پسر پيروز اول و جانشين ولاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرجس شیرآقایی