ه

                                                                          بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

نام

توضیح

نام

توضیح

 

  هوتانه

سر دودمان يكي از هفت خاندان اشرافي هخامنشي

 

  هو مهر

خوش مهر، دوست. نيز، هوميتر

 

 

  هونام

 

 

خوشنام، نيكنام

 

   هووي ، هوی

همسر اشو زرتشت

 

  هراتي

نوعي دستار ابريشمي كه زن ها به سر مي بندند. نيز نامي مصطلح براي زنان. (ريشه ي لري

 

   هوبر

خوشبو

  هوچهر

خوبروي، خوش بالا، داراي نژاد خوب

   هوداد

 

زيباي بي نظير، نيك آفريد. نام وزير و دختر پادشاه هرتانس كه در زيبابيي مانند نداشت