جـ ج

 

      بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 

 جریره

 

زن سیاوش

جوانه

نام بانوی پارسی

 

 

 جاناندخت

 

نام دختر پارسی

جانانه

نام دخترپارسی

 

 

 جهان بانو 

 

 ملکه دنیا