جـ ج

 

                       بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

 

توضیح

 

نام

توضیح

جاوید

 

ابدی ، ماندگار . نام پدر اردشیر

جمشید

 نام چهارمین شاه سلسله پیشدادیان،  یعنی پادشاه

  جهان دار

 

دارنده جهان

 

جهان شاه

شاه جهان

 

 

جهان گیر

 

تسخیرکننده جهان 

جهان بخش

 بخشنده و هبه کننده جهان
 

جابار

 

نام یکی از نیاکان گودرز

جابان  

از سرداران ایرانی در سده دوم یزد گردی
 

 جاماسب 

 

  شوهر دختر زرتشت 

  جان فروز

   نام یکی از سرداران بهرام چوبین 
 

 جرودنگهو  

 

  پاسبان کشور  

  جرهام

مرد دلیر   

 

جستان

 

  نام پدر مرزبان 

   جشنده 

   لقب فیروز دوم شاه ساسانی  

 

  جشنسف 

 

  پادشاه طبرستان در روز گار اردشیر بابکان  

جم  

نام بهدینی از خانواده ویونگهان – مخفف جمشید 
 

  جم چهر    

 

دارای چهره روشن  

  جمشاسب

  از دانشمندان و پارسیان دودمان آبادانی  
 

  جوانشیر

 

نام سی و یکمین پادشاه ساسانی پسر خسرو پرویز 

 جوانوی

 نام دبیر بهرام گور 
 

جهان آرا 

 

 

آرایش گر جهان

 

  جهان شاد   موجب شادی جهان  
   

 

   

 

نرجس شیرآقایی