خ

                         بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 

   خنیا

 

  خوش نوا

 خورشید

  هور

 

 

  خوشه

 

  سنبله

 خوروش

خورشید روی

 

 

 خورشید چهر

 

 نام فرزند زرتشت

  خندان

 خنده رو

 

 

 خدیجه

 

 همسر پیامبر اسلام    خور   از روزهای ماه