خ

 

                        بازگشت به گزینش الفبایی نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

خادین

بهدینی است در فروردین یشت

خرمداد

 

بخشاینده شادی

 

 

خرد

عقل و فهم

خشایار

 

پسر داریوش هخامنشی دلیر

 

 

خوشان

نام شخصیت روحانی زرتشتی

خوشروز

 

نامی در فارسی دری

 

 

خوشافرید

نامی در فارسی دری

خَجَسب

یکی از نیاکان زرتشت

 

 

خرداد

 

کمال راستی و در ستی و تندرستی. نگهبان آب. امشاسپند موکل روز ششم هر ماه. نیز از دانایان زمان قباد و انوشیروان

 

خشایارشا

پسر داریوش و جانشین او

خسرو

 

مشهور.كيخسرو پسر سياوش شاه سلسله ي كيانيان و نيز لقب برخي شاهان

 

 خداداد

 هدیه خداوند

 خابان

 

 از سرداران ایرانی که به دست مسلمانان کشته شد 

خجسب  

 

 

نام یکی از نیاکان زرتشت 

 

 

 خدا بخت 

 

 یکی از دانشمندان پارسی 

 خراد 

 

یکی از پهلوانان لشگر نوذر – نام سومین نیای زرتشت 

 

 

 خراد برزین  نام موبدی در روزگار خسرو پرویز  خراد شیوویه   

نام یکی از پیروان آذر کیوان 

 

خرد آذین نام وزیردارایی خسرو پرویز خرداد    

نام ماه سوم ازماهای شمسی ، نام روز ششم از هر ماه

 

 

نرجس شیرآقایی