ش

 

                         بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

 شانلی

افتخار

 شاد نوش

 

نام دختر

 

 شمیم

بوی خوش

 شهر آزاد

 

نام همای دختر به همن

 

 شاندیس

نام دختر

 شمشاد

 

نام زنان در پارسی دری

 

  شهر ناز

خواهر جمشید

  شورا

 

نام گیاه دریایی

 

 شیفته

مدهوش

 شیانه، مشیانه

 

نخستین زن ایرانی برای آگاهی بیشتر و کامل از مفهوم آن به پیوند

 در باره ما سر بزنید

 

 شاریس

 

 نام دختر

 

 شادی

 

 

  شبنم

 

شبنم  ، ژاله  شکوفه  شکوفه 
 

    شکوه   

 

  جلال، زرق و برق  شوکا  نوعی آهو
 شهرزاد  

 دختر قصه گوی داستان هزارویک شب

 

 شهناز  عشق شاه
  شیده  آفتاب، درخشان   شیرین  

ظریف، شیرین داستان شیرین و فرهاد و خسرو و شیرین 

 

 

شیفته 

 

افسون شده    شیوا  
شیوانا

 

 

از مصدر شیوانیدن، شیوان، شیوانا - فریبنده، مسحور کننده، تاباننده