س

 

                       بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام
 

توضیح

 
 

نام
 

 

توضیح
 
   سمانه  

آسمانه، سقف خانه، سمانه در کتاب‌های کهن به صورت هوری هم استفاده شده‌است و همچنین نام بسیاری از معشوقان ایرانی هم می‌باشد

  
  سپاکو  

همسر شبانی که نگذاشت همسرش کوروش را بکشد و او را به جای فرزند مرده اش بزرگ کرد .توضیح در پیوند الف پسر

 

  سوری  رز سرخ   سوسن   

نام گلی

 

  سوگند   قسم     

 

  ستاره

 

ستاره، کرات آسمانی که در شب میدرخشند؛ همسر خشایار شاه هخامنشی

 

 سهیلا بسیار ساده، بسیار روان، در اشعار به معنای نرم، ملایم و لطیف

 

 ستایا ، ستایش  

ستایش کننده

 

 سروناز زن زیبا، درخت سروناز  
 ساقی شراب دهنده   ساغر  

جام شراب

 

 ساناز    

 سپیده

 

 

 سيندخت

 

همسر شاه مهراب و مادر رودابه