ت

 

 

                        بازگشت به زینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

  تورنگ

خروس صحرایی

 توس

 

پسر نوذر

 

  تهمورث(طهمورث)تهمورس

 نام پادشاه باستانی، پدر جمشید از شاهان پیشدادیدلير و پهلوان

 

 تکاور

 

تندرو

 

  تهمور

دارنده ی توان و قدرت

 تهماسپ

 

پسر منوچهر

 

 

 

 تیلمان

 

پهلوان ایرانی در زمان فریدون

 

 توابه

پسر کیقباد، پدر لهراسب

  تور

 

یکی از پسران فریدون، نیز سرزمین توران

 

 

 تورج

 

نام دیگر تور، دلیر و پهلوان

 تورگ

نوه ی جمشید شاه

 

 ترئتئون، تریتئون

صورت اوستایی فریدون

 تِشتر

 

درخشانترین ستاره. سیزدهمین روز هر ماه و فرشته ی باران، ونیز تیشتر

 

  تابال

فرماندار ایرانی سارد، در زمان کورش هخامنشی

  تاژ

 

لطیف و نازک. نام پسر فَروَاک برادر هوشنگ پیشدادی

 

 

 

 

 

  تکین

نام پهلوانی در ایران باستان

 

  تیرداد

یکی از پادشاهان سلسله ی اشکانی

  تَنسَر

 

يكي از موبدان زمان اردشير بابكان كه «كامه ي هند»از او بر جا مانده است

 

 

 

 

  تخشا

 

کوشنده

 

 

  تسو

 واحد زمان

  تنسر

 

 نام موبد موبدان روزگار اردشير بابكان

 

  تهماسب

 از بزرگان ملك داراپادشاه ايران

 

 

 

 

  تور

 نام پسر شاه فریدون

  توس

 

نام پسر نوذر يكي از پهلوانان نامي ايران

 

  تيرداد بخشنده تير. نام دومين پادشاه اشكانيان   تيگران  

 نام يكي از سرداران خشايار شاه
 

  تریت

نام پسر سایوژ دری – نام پدر گشتاسب

 

  تکین  

نام پهلوانی در فارسی 

 

  تلیمان نام پهلوانی در شاهنامه – شاهزاده ای در عهد فریدون    تنسر

 

نام موبد موبدان در روزگار اردشیر بابکان که به فرمان اردشیر اوستای پراکنده را دوباره گرد آوری کرد

 

 

  تیسافرین  نام پسر ویدرن – نام یکی از سرداران داریوش یکم    تاراز 

 

تاراز نام یکی از قلل زاگرس(نامی بختیاری)

 
   

 

   

 

 ت

تاژ : برادر هوشنگ پيشدادي
تخشا : كوشنده
تَسو : واحد زمان
تكاپو : جستجو
تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشير بابكان
تَهماسب : از بزرگان ملك داراپادشاه ايران
تَهمتَن : بزرگ پيكر
تهمورس : دلير و پهلوان. نام دومين پادشاه پيشدادي
توانا : نيرومند، زورمند
تور : نام پسر شاه فريدون
تورج : دلير و پهلوان
توس : نام پسر نوذر يكي از پهلوانان نامي ايران
تيرداد : بخشنده تير. نام دومين پادشاه اشكانيان
تيس : نام درختي است
تيگران : نام يكي از سرداران خش ايار شاه