و

 

                        بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

 نام

توضیح

 نام

 

توضیح

 

 واله

شیدا

 ویس

 

معشوق رامین

 

 وارنا  ،  وارونا

نام دختر،  نامی زرتشتی، الههٔ آسمان پر ستاره

 وشتی

 

زیبایی

 

 وردا گیس

گل گیسو

 ورد نوش

 

گل جاوید

 

 ويره

خيال

 وَشتي

 

همسر خشايار شاه هخامنشي

 

 ويس

دخت قارن و شهرو. دلداده ي رامين

 وَنوشِه

 

بنفشه، نيز بنوشه (ريشه ي مازندراني)

 

 وِوِلي

درخت گل ابريشم

 وَرتا

در زبان پهلوي به معني گل

 

 ويدا

 

در زبان سانسكريت به معني دانش و فرهنگ. در اوستا، ويستا يا وِستا آمده است. آشکار

 

 ويستا

دانش

 

 ویرا 

 

 باهوش

 وندا 

آرزو