و

 

                        بازگشت به زینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

 نام

 

توضیح

 

 والی

حاکم

 وُریا

 

هشیار

 

 وستوي

يكي از بزرگان زمان هرمز، پسر انوشيروان و از ياران خسروپرويز

 ويسه

 

سپهسالار پشنگ در عهد نوذر پيشدادي. پدر پيران نيكخواه ايراني

 

 وارِش

باران، بارش (ريشه ي مازندراني)

 واتَه

 

فرشته ي پشتيبان باد. نيز وات

 

 وَرزان

 

نام كسي است در روزگار شاپور يكم كه در كتيبه ي زرتشت آماده است

 

 وِستا

دانش. كتاب ديني زرتشتيان

 

 وَهوگون

خوشبو. خوشرنگ

 ويسيه

 

روستا، آبادي، فرشته ي نگهبان آبادي

 

 

 وردان

 

از سلاطين اشكاني

 وَرزا

پسر فرشيد، پسر لهراسب

 وِرزِنت

يكي از بزرگان هخامنشي

 وِرِكس

 

از پادشاهان نامي اشكاني

 

 وُميسه

از سرداران پارسي داريوش بزرگ

 وندادمهر ، ونداد

 

از پادشاهان طبرستان. فرزند قارن ، امید

 

 وِهوكا

انديشمند. لقب اردشير سوم

 وارتان

 

نام اشك هفدهم و بيست و يكم

 

 

 وانيتار

 

 يكي از دو پسر ايرج

 

 

 

 

 ورشاسب