ی

 

                       بازگشت به گزینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

توضیح

 

 ياكند

ياقوت، دختر اسپهبد فرخان

 يوبه

آرزو. دختر شاپور دوم ساساني