ی

 

                         بازگشت به زینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

 يزدان

خدا. ايزد. آفريدگار. فرشته ي كار نيك

 يَنوتُش

 

كوچكترين برادر زرتشت

 

 يزدگرد

تني چند از شاهان ساساني

 يوشيج

 

وابسته به ده يوش. نيما يوشيج، تخلّص شاعرانه علي اسفندياري