ز

 

من برای نبرد با تاریکی ، شمشیر نمی کشم . چراغ می افروزم . زرتشت

 

 

                        بازگشت به زینش الفبایی فرهنگ نام ها

 

نام

توضیح

نام

 

توضیح

 

 زامیاد

 

ایزد موکل بر زمین. روز بیست و هشتم هر ماه شمسی

 

  زاوَر

دلیر و توانا. ستاره ی زهره.

 زاوُش

ستاره ی مشتری

 زراوند

 

موبد موبدان در عصر بهرام گور و نرسی

 

 زاتوردات

شاه پارس

 زادان

 

پدر شهریار از زرتشتیان کازرون

 

 زادی

بزرگی در عهد ساسانی

 زِپیر

 

تنی از هفت سردار ایرانی که داریوش اول را به سلطنت رساند

 

 

 زاب

 

خوشبخت. وزير بهرام

زادشَم

نام نياي پشنگ، پسر تور

  زال

 

پسر سام و پدر رستم كه سيمرغ اورا پرورش داد

 

 زَرَسپ

پسر توس سردار ايراني عهد كيانيان

 زَرير

 

برادر گشتاسپ. گياهي كه رنگ زرد را از آن گيرند

 

 زواره

برادر رستم و از پهلوانان كيخسرو و كيكاووس

 

Zoroaster

Doing good to others is not a duty, it is a joy, for it increases our own health and happiness

 

"نیکی کردن به دیگران یک وظیفه نیست ،یک لذت است که شادمانی و سلامتی خود ما را افزایش می دهد. آشور زرتشت